Salės taisyklės

 

UAB Laipiojimo centras

Įm. kodas 303183549

PVM kodas LT100008164918

Sodininkų g. 30, Gervėnupio k., Kauno raj.

PATVIRTINTA

UAB Laipiojimo centras direktorės

Ingos Kupetytės-Bunevičienės

2014 02 10 įsakymu Nr. TOVĮ-14/25

 

Laipiojimo uolomis salės „MIEGANTYS DRAMBLIAI“ taisyklės ST 01

(rizikos pripažinimo ir atsakomybės prisiėmimo pareiškimas)

(2 lapai)

Laipiojimo uolomis salės taisyklės, jų žinojimas ir laikymasis yra būtina sąlyga norint laipioti UAB Laipiojimo centras laipiojimo salėje ,,Miegantys drambliai“ ir gauti kitas laipiojimo paslaugas.

Įsigyjant UAB Laipiojimo centras paslaugas Jūs patvirtinate, kad:

  • susipažinote ir sutinkate su šiomis taisyklėmis;
  • Jūs neturite sveikatos sutrikimų, kurie gali įtakoti jūsų sveikatos būklę gaunant paslaugas;
  • Jūs suvokiate aplinkinių žmonių veiksmus ir gebate atsakyti už savo veiksmus;
  • ateityje neturėsite pretenzijų UAB Laipiojimo centras, dėl galimų pasekmių atsiradusių dėl apsilankymo salėje.

UAB Laipiojimo centro laipiojimo uolomis salė ,,Miegantys drambliai“, toliau vadinama – “Salė”, visos UAB Laipiojimo centro laipiojimo uolomis salės ,,Miegantys drambliai“ teikiamos paslaugos toliau vadinamos – “Paslaugos” ir šios UAB Laipiojimo centro laipiojimo salės ,,Miegantys drambliai“ taisyklės toliau vadinamos – “Taisyklės” ar “Salės Taisyklės”.

  1. Bendrosios nuostatos

1.1 Laipiojimas uolomis iš prigimties yra rizikinga ir pavojinga veikla, kuri gali sąlygoti susižeidimus, netektis, nuostolius, asmens traumą ar mirtį

 1.2 UAB Laipiojimo centras garantuoja paslaugų saugumą su sąlyga, kad lankytojas griežtai laikosi šių taisyklių bei instruktoriaus ir/arba trenerio nurodymų.

1.3 Kiekvienas salės lankytojas ar salės paslaugų vartotojas privalo laikytis nustatytų Salės taisyklių ir salės darbuotojų (instruktoriaus ir/ar trenerio) instrukcijų.

1.4 Lankytojas privalo pateikti dokumentą patvirtinantį jo amžių, jei to paprašo laipiojimo salės darbuotojas.

1.5 Jaunesniems nei 8 metai, privaloma tėvų arba oficialių globėjų ar atsakingų asmenų priežiūra, išskyrus, lankančius laipiojimo sporto būrelį.

1.6  Lankytojų iki 18 metų amžiaus tėvai (oficialūs globėjai ar atsakingi asmenys) parašu patvirtina faktą, kad jų prižiūrimas lankytojas pilnai susipažino su Salės taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, taip pat užtikrina jų prižiūrimo lankytojo salei padarytos žalos atlyginimą LR norminių aktų nustatyta tvarka ir atsako už jų elgesį, bei bet kokį jų sveikatos sutrikimą.

1.6 Salėje negali lankytis asmenys apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, o salėje besilankantys vartoti šias medžiagas. Salę aptarnaujantys darbuotojai turi teisę nesilaikančio šio reikalavimo lankytojo neįleisti į salę.

  1. Lankymosi salėje tvarka

2.1 Kiekvienas salės lankytojas ar salės paslaugų vartotojas privalo susipažinti, sutikti ir laikytis šių taisyklių.

2.2 Kiekvienas salės lankytojas ar salės paslaugų vartotojas privalo iš anksto sumokėti už Paslaugas arba pateikti dokumentą įrodantį išankstinį paslaugų įsigijimą.

2.2 Lankytojai, turintys salės lankymo abonementus, atėję į salę privalo pateikti juos atsakingiems asmenims.

2.3 Užmiršus salės lankymo abonementą, lankytojas privalo palikti užstatą, atitinkantį gaunamos paslaugos vertę pagal galiojančius įkainius.

2.4 Praradus salės lankymo mėnesinį abonementą, pinigai už jį negrąžinami ir netaikomos kitos kompensacijos formos, o lankytojas, ketindamas toliau naudotis paslaugomis, privalo nusipirkti naują lankytojo abonementą.

2.5 Fotografuoti ir filmuoti lankytojai gali tik turint salę prižiūrinčių asmenų ar vadovybės leidimą.

  1. Saugumas laipiojimo zonoje

3.1 Laipiojimo zonoje negalima turėti jokių užkandžių ir jokių gėrimų, įskaitant kramtomąją gumą, karamelinius saldainius ir pan.

3.2 Salės laipiojimo zonoje ir ant čiužinių dėvėti tik specialią laipiojimui skirtą avalynę (išskirtiniais atvejais švarią sportinę avalynę).

3.3 Draudžiama vaikščioti su laipiojimo bateliais už laipiojimo zonos, atskiriamos čiužiniais, ribų.

3.4 Draudžiama palikti pašalinius daiktus ant čiužinio.

3.5 Draudžiama laipioti basomis.

3.6 Draudžiama laipioti apsvaigus nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų.

3.7 Draudžiama laipioti be prižiūrinčio instruktoriaus ar trenerio.

3.8 Draudžiama sėdėti, gulėti ant čiužinio laipiojant kitiems asmenims.

3.9 Draudžiama stovėti ir/ar lipti vienas po kitu laipiojimo metu.

3.10 Draudžiama laipioti su žiedais ant pirštų arba su kitais papuošalais, kurie gali užsikabinti už laipiojimo salės elementų ir sąlygoti nelaimingus atsitikimus, traumuoti aplinkinius.

3.11 Draudžiama laipioti su ilgais palaidais plaukais;

3.12 Draudžiama laipioti su įranga ar daiktais, kurie gali nukristi į apačią lipimo metu.

3.13 Draudžiama tyčia nušokti ant čiužinio, sukeliant pavojų sau ir kitiems.

3.14 Draudžiama lipti trasas, kurios kelia pavojų kitiems lankytojams.

3.15 Draudžiama savavališkai keisti laipiojimo sienos konstukcijos dalis.

3.16 Draudžiama bėgioti laipiojimo zonoje.

3.17 Būtina stebėti aplinką ir vengti nesaugių situacijų.

3.18 Pastebėjus aplinkos veiksnius, kurie gali sukelti pavojingas situacijas salės paslaugų gavimo metu, privaloma nedelsiant perspėti kitus lankytojus bei salę prižiūrintįjį asmenį.

3.19 Lankytojai privalo nedelsiant informuoti salės aptarnaujančius darbuotojus apie ūmų savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą.

3.20 Griežtai draudžiama aukštuminio laipiojimo zonoje lipti be prižiūrinčio instruktoriaus, išskyrus asmenis turinčius specialius leidimus.

  1. Baigiamosios nuostatos

4.1 Visi lankytojai privalo palaikyti tvarką ir švarą, saugoti salės įrangą ir kitą turtą. Draudžiama palikti šiukšles ir kitus daiktus tam neskirtoje vietoje.

4.2 UAB Laipiojimo centras teritorijoje priimtina gerbti aplinkinių žmonių interesus, pagarbiai bendrauti ir nežeisti savo žodžiais ar veiksmais aplinkinių.

4.3 UAB Laipiojimo centras neatsako už paliktus be priežiūros asmeninius lankytojų daiktus.

4.4 Visi rasti daiktai saugomi laipiojimo salės patalpose 14 kalendorinių dienų nuo palikimo datos ir gali būti grąžinti savininkui įrodžius teisę į paliktą daiktą.

4.5 Šių UAB Laipiojimo centras laipiojimo uolomis salės ,,Miegantys drambliai“ taisyklių ir rizikos pripažinimo ir atsakomybės prisiėmimo pareiškimas įsigalioja neribotam laiko terminui nuo salės lankytojo ar salės lankytojo oficialaus globėjo pasirašymo UAB Laipiojimo centras laipiojimo uolomis datos iki UAB Laipiojimo centras įmonei siųsto ir gauto raštiško lankytojo ar oficialaus globėjo prašymo nutraukti šį rizikos pripažinimą ir atsakomybės prisiėmimą datos.

4.6 Taisyklių ar įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

AŠ PARAŠU PATVIRTINU, KAD VISIŠKAI (PILNAI) PERSKAIČIAU ŠĮ OFICIALŲ RAŠTĄ IR PRISIIMU VISIŠKĄ ATSAKOMYBĘ BEI VISIŠKAI SUPRANTU BET KURĮ IR KIEKVIENĄ ŠIO DOKUMENTO NUOSTATĄ (PUNKTĄ) IR SAVO LAISVA VALIA LAIKAUSI ŠIO SUSITARIMO.

AŠ NAUDOJU SAVO PATIES RIZIKĄ IR AIŠKIAI SUPRANTU, PRIPAŽĮSTU IR SUTINKU, KAD SALĖ, JOS APTARNAUJANTIS PERSONALAS, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI AR/IR PRIŽIŪRINTYS ASMENYS NEATSAKO UŽ BET KOKIUS SUŽEIDIMUS, NETEKTIS, NUOSTOLIUS, ASMENS (SAVO) TRAUMAS AR MIRTĮ, ATSIRADUSIUS NAUDOJANTIS TOKIAIS ĮRENGINIAIS, ĮRANGA AR APRANGA.

ŠIUO BŪDU ATSISAKAU, ATLEIDŽIU IR IŠTEISINU VISAM LAIKUI, UAB Laipiojimo centras LAIPIOJIMO SALĖS ,,Miegantys drambliai“ ATSAKINGĄ APTARNAUJANTĮ PERSONALĄ, DIREKTORIUS, DARBUOTOJUS IR AGENTUS NUO BET KOKIOS IR VISIŠKOS ATSAKOMYBĖS, TVIRTINIMŲ, REIKALAVIMŲ AR BET KOKIŲ VEIKSMŲ ATSIRADUS BET KOKIEMS SUŽEIDIMAMS, NETEKTIMS, NUOSTOLIAMS, ASMENS (SAVO) TRAUMOMS AR MIRČIAI DĖL NEATSARGUMO AR KITOS PRIEŽASTIES, KURI ATSIRADO MAN NAUDOJANTIS SALE, JOS PASLAUGOMIS, ĮRENGINIAIS, ĮRANGA AR APARATAIS.

Jaunesnių nei 18 metų amžiaus lankytojų atsakomybės patvirtinimą pasirašo tėvai arba oficialūs globėjai.